Jak wynika z art. 66 Ustawy o odpadach, przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzać ewidencję odpadów. Może jednak zaistnieć sytuacja, w której klasyfikacja danego odpadu wyklucza ewidencję. Warto jednak pamiętać, że w przypadku firm, które zbierają, przetwarzają i transportują odpady – nie ma taryfy ulgowej. Podlegają one bezwzględnemu obowiązkowi rozliczania się z odpadów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy przykładowo odpadów komunalnych. Należy jednak ustalić, czy faktycznie mamy do czynienia z takim odpadem, czy też nie. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ obowiązek rejestracji w rejestrze BDO, ewidencjonowania odpadów, a co za tym idzie składanie rocznych sprawozdań, mają wszyscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają inne odpady niż komunalne.

Odpady komunalne – definicja od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca musi zmierzyć się z nie lada wyzwaniem. Odpad, który był przez niego wyprodukowany przed tą datą i który zakwalifikowano jako odpad komunalny, od początku stycznia już takim odpadem wcale nie musi być. Jak to rozumieć? Otóż przed 2022 rokiem charakter lub skład odpadów w firmie musiał być zbliżony do odpadów z gospodarstw domowych. Od 2022 roku obie te przesłanki – charakter i skład – muszą zachodzić jednocześnie. A konkretnie, co zaliczamy do odpadów komunalnych?

Źródła pochodzenia odpadów komunalnych

Jak już nadmieniliśmy, odpady komunalne to odpady „wyprodukowane” w gospodarstwie domowym oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów – firm i instytucji. Ze względu na swój charakter i skład mają one być podobne do odpadów z gospodarstw domowych. Są to zwłaszcza niesegregowane, czyli zmieszane, odpady komunalne i zebrane selektywnie. Jak wygląda zbiórka selektywna – wszyscy jesteśmy w pełni uświadomieni. Często spotykamy kolorowe pojemniki, na których zaznaczono jaki rodzaj odpadu należy wrzucać.

Od 2022 roku ustawodawca pobudził nas do bliższego przyjrzenia się naszym śmieciom. Warto więc zapoznać się z ustawą o odpadach, z której dowiadujemy się, jakie odpady nie mogą być uznane za komunalne. Są to mianowicie:

  • odpady z produkcji;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe;
  • odpady z rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa;
  • odpady ze zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osady ściekowe;
  • pojazdy wycofane z eksploatacji;

Tak więc, jeżeli nasza firma „produkuje” odpady i po głębszej analizie stwierdzamy, że podlegają one pod jedną z wyżej wym. działalności, to nie są to odpady komunalne! Musimy uzyskać numer do rejestru BDO i zacząć „kodować” nasze śmieci. Ale nie wszystko stracone. Jeżeli przerasta nas działalność odpadowa, zrzućmy ten obowiązek odpowiednim jednostkom – firmom, które za odpowiednim wynagrodzeniem, wybawią nas z tego „śmieciowego problemu”.